Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học UTH101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Ung thư
Số thành viên: 40
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên