Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 7