Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Vi sinh" Khóa 37