Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học SLH205
Tên khóa học: Kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp (tuyển sinh liên tục) 1 tháng 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên