Chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội.