• HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾP XÚC NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID 19

  • Thông báo tuyển sinh liên tục khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2020

  • Kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2020

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa ngắn hạn về Chẩn đoán hình ảnh năm 2020

  • Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 2

  • Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 1