• Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành tại Bộ môn Y sinh học di truyền năm 2019

  • Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ chuyên ngành Y Pháp Khóa 2

  • Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Nhi khóa 37

  • Thông báo tuyển sinh khóa học Tâm thần học người già Khóa 2

  • Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiện chất" Khóa 1

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp “Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng” năm 2019 bao gồm: Dị ứng học lâm sàng, Bệnh lý tự miễn, Xét nghiệm dị ứng – miễn dịch lâm sàng.