Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học DUM202
Tên khóa học: Bệnh lý tự miễn
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Bệnh lý tự miễn (tuyển sinh liên tục) 10 tuần 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên