Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GDY201
Tên khóa học: Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên