Hướng dẫn viết Giáo trình

09/06/2015 Để triển khai kế hoạch viết Giáo trình đảm bảo chất lượng. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội hướng dẫn thể thức, kết cấu cho việc viết Giáo trình cho các khóa đào tạo của Trung tâm

 Chi tiết download tại đây

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội