Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

29/09/2021 Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS xem tại đây

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom xem tại đây

Hướng dẫn điểm danh trực tuyến xem tại đây