Thông báo khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" năm 2018