Khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 15