Khai giảng khóa đào tạo Y sinh học - Di truyền cơ bản Khóa 1