Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học người già khóa 3 và Tâm thần học nhi Khóa 8