Thiết kế và thực hiện một nghiên cứu mô tả về lâm sàng - UNCD

28/10/2021

Mục tiêu

Trình bày được một số khái niệm về đo lường tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trong các nghiên cứu lâm sàng

Trình bày được các loại thiết kế nghiên cứu mô tả trong lâm sàng

Có kỹ năng cơ bản trình bày được thiết kế, phân tích và phiên giải số liệu/kết quả nghiên cứu mô tả lâm sàng

Có kỹ năng cơ bản để viết một bài báo khoa học trong nghiên cứu lâm sàng.

Nội dung: 

1. Sơ lược về thiết kế nghiên cứu, tập trung vào nghiên cứu mô tả lâm sàng (các loại thiết kế nghiên cứu mô tả, mục địch, ý nghĩa,...). Nội dung bài giảng xem tại đây

2. Biến số, chỉ số nghiên cứu. Xem nội dung bài giảng tại đây

3. Đạo đức trong nghiên cứu. Xem nội dung bài giảng tại đây

4. Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu. Xem nội dung bài giảng tại đây