Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học QLY202
Tên khóa học: Quản lý chất lượng bệnh viện
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên