Mẫu biểu đào tạo

21/07/2017 Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Dành cho học viên

1. M.08.ĐTDV.03 Đơn xác nhận học viên - tải tại đây

2. M.10.ĐTDV.03 Đơn bảo lưu - tải tại đây

3. M.11.ĐTDV.03 Đơn thôi học - tải tại đây

4. M.30.ĐTDV.03 Đơn phúc khảo - tải tại đây

Biểu mẫu Quản lý đào tạo dành cho Khoa/Bộ môn

1. M.04.ĐTDV.03 Sổ theo dõi lớp học - tải tại đây

2. M.14.ĐTDV.03 Đề nghị thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp và lịch thi - tải tại đây

3. M.18.ĐTDV.03 Danh sách thi lý thuyết, thực hành - tải tại đây

4. M.25.ĐTDV.03 Bảng điểm phách - tải tại đây

5. M.26.ĐTDV.03 Bảng điểm thi lý thuyết-thực hành BM -  tải tại đây

Biểu mẫu Tuyển sinh

1. Tải mẫu đơn đăng ký học tại đây

2. Đơn đăng ký kiểm tra

3. Đơn đăng ký kiểm tra

4. Đơn đăng ký kiểm tra

5. Đơn đăng ký xét duyệt

6. Đơn đăng ký xét duyệt

7. Đơn đăng ký xét duyệt

Phòng TC&QLCDVĐT,TV