Thông tin đào tạo

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm khóa 7 (20-09-2017)

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Truyền nhiễm – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm" khóa 7.

Lễ khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” khóa 6 (18-09-2017)

Ngày 18/09/2017, tại Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” khóa 6. Khóa học kéo dài trong 3 tháng.

Lễ khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 7 và Lễ bế giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 6. (15-09-2017)

Ngày 15/9/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 7 và bế giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 6.

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa 24 (15-09-2017)

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" khóa 25.

Lễ khai giảng lớp ĐHCK Gây mê hồi sức khóa 25 (13-09-2017)

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Gây mê hồi sức – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" khóa 25 Tham dự lễ khai giảng có:

Lễ khai giảng lớp ĐHCK Nhi khóa 34 (13-09-2017)

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Nhi" khóa 34

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 20 (12-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y pháp" Khóa 8 (12-09-2017)

Bộ môn Y pháp - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Y pháp” Khóa 8 như sau

Khai giảng khoá đào tạo "Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản" khóa 6 (12-09-2017)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” khóa 6.

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 11 (11-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ” khóa 11 (Mã khóa học: PHC10117011) như sau: