Giới thiệu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

14/07/2017

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

1. Sứ mệnh

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội có sứ mệnh đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, cung cấp nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

2. Tầm nhìn

Xây dựng Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội trở thành đơn vị hàng đầu về đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục nhân lực y tế chất lượng cao trong nước và khu vực.

3. Giá trị cốt lõi

Tận tâm - Chuyên nghiệp - Hiệu quả

4. Chức năng

Trung tâm là đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội có chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động về đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y học cho cán bộ, viên chức Y tế và các đối tượng có nhu cầu, theo các quy định của pháp luật hiện hành.

5 . Nhiệm vụ

          - Xác định nhu cầu xã hội, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y học. Quảng bá, khai thác các hoạt động về đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y học.

          - Thực hiện tuyển sinh cho các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo liên tục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực Y học.

          - Tổ chức quản lý, giám sát quá trình đào tạo.

          - Cung cấp dịch vụ về tư vấn, nghiên cứu, phát triển hệ thống nguồn nhân lực y tế.

5. Tìm kiếm cơ hội phát triển và triển khai các dự án, dự án nghiên cứu, các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động cả trong và ngoài nước.

6. Cơ cấu tổ chức

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Ban lãnh đạo đương nhiệm:

- Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Hoàn

- Phó Giám đốc: TS. Vũ Việt Hằng

Các phòng chức năng: Gồm 4 phòng

Phòng Hành chính

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Nghiên cứu phát triển

Phòng Tài chính kế toán.

7. Thành tích đạt được

Danh hiệu thi đua

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

 

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

 

2015-2016

Tập thể lao động xuất sắc

7432/QĐ-BYT ngày 21/12/2016

2016-2017

Tập thể lao động xuất sắc

124/QĐ-BYT ngày 10/01/2018

2017-2018

Tập thể lao động xuất sắc

126/QĐ-BYT ngày 14/01/2019

2018-2019

Tập thể lao động xuất sắc

859/QĐ-BYT ngày 11/03/2020

2019-2020 Tập thể lao động xuất sắc

 1918/QĐ-BYT ngày 09/04/2021

Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014-2015

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

3100/QĐ-ĐHYHN ngày 07/10/2015

2015-2016

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

1673/QĐ-BYT ngày 06/4/2016

2019-2020

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

1917/QĐ-BYT ngày 19/04/2021

2021

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 1358/QĐ-TTg ngày 27/7/2021

Các tin khác