Thông báo điều chỉnh lịch phát chứng chỉ tuần từ 27/11/2017-01/12/2017

26/11/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội xin trân trọng thông báo:

Do chiều thứ 3 ngày 28/11/2017, bộ phận phát chứng chỉ bận công việc của Trường nên lịch phát được điều chỉnh như  sau:
- Nghỉ phát chiều thứ 3 (28/11/2017), phát bù vào sáng thứ 3 và sáng thứ 4 (29/11/2017)
- Lịch phát chiều thứ 6: phát bình thường
Trân trọng cảm ơn/./