Giấy mời tham dự Hội thảo Chẩn đoán hình ảnh Ung thư