QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẤY HÓA ĐƠN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

09/10/2019 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẤY HÓA ĐƠN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

I) Những nội dung lưu ý khi lấy hóa đơn học phí tại Trung Tâm

1) Học viên cung cấp thông tin xuất hóa đơn phải đầy đủ và chính xác (Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế đơn vị công tác).

2) Trung tâm trả hóa đơn học phí trong vòng 5 ngày kể từ ngày khai giảng (trả qua email hoặc học viên đến tại Phòng Tài chính Kế toán của Trung tâm để lấy hóa đơn).

II) Cách đăng ký thông tin xuất hóa đơn tại Trung Tâm 

1) Học viên đăng ký thông tin hóa đơn tại phần đăng ký online đăng ký khóa học: http://dangky.hpec.edu.vn/admission/form

Tại mục: “Bạn có đăng ký lấy hóa đơn không ->Chọn “Có” -> Điền thông tin hóa đơn

2) Nếu học viên chưa điền thông tin vào mục đăng ký thông tin hóa đơn, học viên bổ sung thông tin tại links: https://forms.gle/GxDrPyQQeJooicv2A

 

 
Phòng Tài chính - Kế toán