Thông báo hoãn khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khóa 23