PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ COVID 19

08/03/2021 Thực hiện thông báo số 287/TB-ĐHYHN ngày 26/02/2021 về việc dạy và học từ 01/3/2021 trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đề nghị các anh/chị học viên khai báo thông tin điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19. Học viên bắt buộc phải điền phiếu khai báo thông tin và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo.

PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ COVID 19 Thực hiện thông báo số 287/TB-ĐHYHN ngày 26/02/2021 về việc dạy và học từ 01/3/2021 trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đề nghị các anh/chị học viên khai báo thông tin điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19. Học viên bắt buộc phải điền phiếu khai báo thông tin và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo.