Các lĩnh vực đào tạo

22/04/2011 (Đào tạo đại học, sau đại học và theo yêu cầu)

  Đào tạo đại học và Đào tạo sau đại học

 

-      Hệ tích lũy chứng chỉ, tín chỉ,

-       Liên kết đào tạo trong và ngoài nước

  Đào tạo ngắn hạn

 

-         Đào tạo định hướng chuyên khoa;

-         Đào tạo chứng chỉ tích lũy miễn giảm sau đại học

-         Đào tạo liên tục, đào tạo lại,

-         Đào tạo nâng cao, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ,

-         Đào tạo giảng viên

-    Các loại hình đào tạo theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu.

 Cung cấp giảng viên cho các khóa học ngoài trung tâm, theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.