Thông báo về việc "Kê khai - tạm nộp khấu trừ và Quyết toán thuế TNCN"

20/04/2012 Phòng Tài chính Kế toán thông báo tới các cán bộ trong toàn Viện Đào tạo YHDP và YTCC về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ hưởng lương từ Viện Đào tạo YHDP và YTCC năm 2011 và 2012

Kính đề nghị các cán bộ hưởng lương từ Viện đọc thông báo và thực hiện:

.

Nhóm trang Web Viện Đào tạo YHDP-YTCC