Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Kỹ năng quản lý và lãnh đạo"

10/01/2013 Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội tổ chức khóa học "Kỹ năng quản lý và lãnh đạo"

1.  Đối tượng: Cán bộ đang tham gia quản lý, lãnh đạo hoặc cán bộtrong diện quy hoạch là cán bộquản lý của các cơsởy tếcông lập. 
2.  Thời gian: 10 ngày 
3.  Mục tiêu: Sau khi học xong học viên có thể:
-  Phân biệt  được các loại hình tổchức và các yếu tố  ảnh hưởng  đến phát triển tổ chức, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về lãnh đạo và quản lý; 
-  Phân biệt được các điểm giống và khác nhau giữa lập kếhoạch chiến lược và lập kế hoạch cụ thểcho một đề án, 
-  Trình bày được các nguyên tắc cơbản trong quản lý nhân lực của một tổchức 
-  Ứng dụng các kiến thức  đã học vào việc lập kế hoạch chiến lược cho  đơn vị mình, lập kế hoạch cho một dự án cụ thể và công tác quản lý cán bộ của đơn vị mình 
4.  Nội dung: 
Phần 1: Một số khái niệm cơbản vềlãnh đạo, quản lý: (1 ngày) 
-  Khái niệm về tổ chức, các loại hình tổ chức, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển một tổ chức 
-  Khái niệm về quản lý, lãnh đạo và những nguyên tắc cơ bản trong quản lý, lãnh đạo 
Phần 2: Lập kế hoạch chiến lược cho một tổ chức (3 ngày) 
-  Phân tích bối cảnh tổ chức 
-  Tự đánh giá và đánh giá một tổ chức 
-  Lựa chọn chiến lược và định hướng phát triển cho một tổ chức 
-  Lập kế hoạch phát triển cho một tổchức 
-  Thực hành xây dựng kế hoạch chiến lược cho một tổ chức 
Phần 3: Triển khai kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch dự án (3 ngày) 
-  Phân tích vấn đề và lựa chọn vấn đề ưu tiên can thiệp 
-  Đề xuất dự án và lập kế hoạch dự án cho vấn đề ưu tiên đã chọn 
-  Xây dựng các công cụ giám sát, theo dõi, đánh giá dự án 
-  Thực thi và quản lý dựán 
Phần 4: Quản lý nhân lực trong một tổ chức (2 ngày) 
-  Đặc  điểm các loại hình nhân lực và cách tuyển chọn nhân lực cho các vị trí công tác 
thích hợp; 
-  Sơ đồ tổ chức, cách bố trí nhân lực và cách xác định chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí 
công tác; 
-  Quản lý, động viên, giám sát và đánh giá cán bộ
-  Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ
Phần 5: Trình bày kế hoạch chiến lược và kế hoạch dựán cụ thể của các đơn vị(1 ngày)
 

Các tin khác