Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GPB101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh
Số thành viên: 15
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Khóa 20 http://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1927_Thong-bao-tuyen-sinh-lop-Dinh-huong-chuyen-khoa-Giai-phau-benh-Khoa-20.html

Giảng viên