Khai giảng lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật Phaco” khóa 5