Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 4 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: NGO50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp dạy - học lâm sàng khóa 1 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy - học lâm sàng” khóa 1 (Mã khóa học: PPG20421001) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 4 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: NGO50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học người già năm 2021 (08-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học người già” năm 2021 (Mã khóa học: TTH204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học người già năm 2021 (08-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học người già” năm 2021 (Mã khóa học: TTH204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021 (05-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” năm 2021 (Mã khóa học: CDH50221004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 21 (05-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 21 (Mã khóa học: SAN20321021), như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học nhi năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học nhi” năm 2021 (Mã khóa học: TTH202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học nhi năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học nhi” năm 2021 (Mã khóa học: TTH202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiện chất năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Nghiện chất” năm 2021 (Mã khóa học: TTH203), cụ thể như sau: