Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Nhãn khoa cơ bản Khóa 1 (30-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: MAT50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội khoa cơ bản Khóa 1 (16-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Nội tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Nội khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NOI50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Phẫu thuật vá nhĩ năm 2020 (13-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2020 (Mã khóa học: TMH204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tai mũi họng cơ bản Khóa 1 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Tai Mũi Họng cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TMH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Vi phẫu nhãn khoa cơ bản năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Vi phẫu nhãn khoa cơ bản” năm 2020 (Mã khóa học: MAT205), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tiêm nội nhãn năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp Tiêm nội nhãn năm 2020 (Mã khóa học: MAT207), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật mộng năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật mộng năm 2020 (Mã khóa học: MAT204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội soi tiêu hóa năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Nội soi tiêu hóa” năm 2020 (Mã khóa học: NOI201), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” năm 2020, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Cắt Amydal và nạo VA bằng dao plasma năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Cắt Amydal và nạo VA bằng dao plasma” năm 2020 (Mã khóa học: TMH202) như sau: