Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm bệnh tật di truyền bằng một số kỹ thuật sinh học phân tử” năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Xét nghiệm bệnh tật di truyền bằng một số kỹ thuật sinh học phân tử” năm 2021 (Mã khóa học: YSH306), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nuôi cấy nhiễm sắc thể từ tế bào máu năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nuôi cấy nhiễm sắc thể từ tế bào máu” năm 2021 (Mã khóa học: YSH305), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Xét nghiệm và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi” năm 2021 (Mã khóa học: YSH302), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy” năm 2021 (Mã khóa học: YSH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo nâng cao về kỹ thuật giải phẫu bệnh năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đào tạo nâng cao về kỹ thuật giải phẫu bệnh” năm 2021 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2021 (26-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh” năm 2021 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật giải phẫu bệnh cơ bản năm 2021 (26-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật giải phẫu bệnh cơ bản” năm 2021 (Mã khóa học: GPB201), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền” năm 2021 (Mã khóa học: CDH210), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú” năm 2021 (Mã khóa học: CDH209), cụ thể như sau: