Công ty TNHH HGT Vietnam tuyển dụng

18/10/2018 Công ty TNHH HGT Vietnam tuyển dụng:

I. TUYỂN DỤNG PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

1. Vị trí tuyển dụng: Phiên dịch Tiếng Anh cho bác sĩ

2. Số lượng: 20-25.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

  • Đơn vị: Công ty TNHH HGT Vietnam
  • Liên hệ: Lành (Ms.)
  • Điện thoại: 0911 455 983/ 0372 687180
  • Email: hgtvietnam@gmail.com