Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học người già năm 2021 (08-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học người già” năm 2021 (Mã khóa học: TTH204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021 (05-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” năm 2021 (Mã khóa học: CDH50221004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 21 (05-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 21 (Mã khóa học: SAN20321021), như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học nhi năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tâm thần học nhi” năm 2021 (Mã khóa học: TTH202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiện chất năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Nghiện chất” năm 2021 (Mã khóa học: TTH203), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm bệnh tật di truyền bằng một số kỹ thuật sinh học phân tử” năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Xét nghiệm bệnh tật di truyền bằng một số kỹ thuật sinh học phân tử” năm 2021 (Mã khóa học: YSH306), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nuôi cấy nhiễm sắc thể từ tế bào máu năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nuôi cấy nhiễm sắc thể từ tế bào máu” năm 2021 (Mã khóa học: YSH305), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Xét nghiệm và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi” năm 2021 (Mã khóa học: YSH302), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào ối nuôi cấy” năm 2021 (Mã khóa học: YSH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo nâng cao về kỹ thuật giải phẫu bệnh năm 2021 (01-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đào tạo nâng cao về kỹ thuật giải phẫu bệnh” năm 2021 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau: