Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2024 (Mã khóa học: CDH209), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2024 (Mã khóa học: CDH207), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy năm 2024 (Mã khóa học: CDH206), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm năm 2024 (Mã khóa học: CDH208), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát năm 2024 (Mã khóa học: CDH204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp năm 2024 (Mã khóa học: CDH203), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp năm 2024 (Mã khóa học: CDH202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 31 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 31 (Mã khóa học: CDH20124031), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo chuyên khoa cơ bản Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 2 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Đào tạo chuyên khoa cơ bản Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 2 (Mã khóa học: PTH50224002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản bổ sung Khóa 1 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản bổ sung Khóa 1 (Mã khóa học: HSC50224001), cụ thể như sau: