Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Y sinh học - Di truyền cơ bản Khóa 1 (31-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y Sinh học - Di truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YSH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 1 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 1 (Mã khóa học: CDH20820002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán Xquang, siêu âm, chọc hút tế bào,sinh thiết tuyến vú Khóa 1 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Chẩn đoán Xquang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú khóa 1 (Mã khóa học: CDH20920002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Khóa 1 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính” khóa 1 (Mã khóa học: CDH20720002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện quang can thiệp cơ bản Khóa 1 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Điện quang can thiệp cơ bản Khóa 1 (Mã khóa học: CDH21020002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2020 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y học cổ truyền cơ bản Khóa 2 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: YHC50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2020 (25-08-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 2 (18-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: PTH50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 3 (14-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: CDH50220003), cụ thể như sau: