Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2019 (05-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2019 (Mã khóa học: TKI20219) như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Quản lý điều dưỡng Khóa 4 (04-03-2019)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Quản lý điều dưỡng Khóa 4 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Tâm thần Khóa 10 (25-02-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 10 và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 10, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Tâm thần Khóa 10 (25-02-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 10 và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 10, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa học Tâm thần học người già Khóa 2 (25-02-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Tâm thần học người già” khóa 2 (dành cho bác sĩ) và “Tâm thần học người già” khóa 2 (dành cho y sĩ và cử nhân), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Vi sinh Khóa 38 (25-02-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Vi sinh thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 38, cụ thể như sau:

Thông báo tuyến sinh khóa Định hướng chuyên khoa Ngoại Khóa 23 (21-02-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” khóa 23 (Mã khóa học: NGO10119023), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Nhi khóa 37 (12-02-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Nhi thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nhi” khóa 37 (Mã khóa học: NHI10119037) như sau:

Kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo năm 2019 (30-01-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý các khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, thực hiện đào tạo kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức y tế. Học viên hoàn thành các khóa học tại Trung tâm sẽ được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận theo quy định.

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản năm 2019 (28-01-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Sinh lý bệnh thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản", cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa