Tuyển sinh

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 15 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 15

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 11 - 14 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 11 - 14

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 10 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 10

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 9 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 9

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 8 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 8

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 6 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 6

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 1 - 5 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 1 - 5

Bài giảng Tuần lễ CME trực tuyến (06-07-2021)

Chương trình Tuần lễ CME trực tuyến

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 7 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 7

Thông báo tuyển sinh lớp Nhãn khoa cơ bản Khóa 3 (06-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau: