Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Vi sinh y học cơ bản năm 2022 (12-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp “Vi sinh y học cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: VSI501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 5 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” Khóa 5 (Mã khóa học: CDH50122005), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 5 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” Khóa 5 (Mã khóa học: CDH50122005), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tập huấn các xét nghiệm test nhanh trong thực hành vi sinh lâm sàng năm 2022 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tập huấn các xét nghiệm test nhanh trong thực hành vi sinh lâm sàng” năm 2022 (Mã khóa học: KTY314), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 20 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” Khóa 20 (Mã khóa học: MAT20122020), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản năm 2022 (25-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp “Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản” Năm 2022 (Mã khóa học: TNH501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng năm 2022 (25-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” năm 2022 (Mã khóa học: TMH201), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Thần kinh cơ bản Khóa 3 (18-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Thần kinh cơ bản” Khóa 3 (Mã khóa học: TKI50122003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp liên tục lớp Xét nghiệm y học cơ bản năm 2022 (13-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản (Mã khóa học: KTY501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 4 (11-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: PTH50122004), cụ thể như sau: