Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2021 (26-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh” năm 2021 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật giải phẫu bệnh cơ bản năm 2021 (26-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật giải phẫu bệnh cơ bản” năm 2021 (Mã khóa học: GPB201), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền” năm 2021 (Mã khóa học: CDH210), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú” năm 2021 (Mã khóa học: CDH209), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm” năm 2021 (Mã khóa học: CDH208), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính” năm 2021 (Mã khóa học: CDH207), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2021 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy khóa 2 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy” khóa 2 (Mã khóa học: CDH20621002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 7 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát” khóa 7 (Mã khóa học: CDH20521007), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khóa 11 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 11 (Mã khóa học: CDH20221011), cụ thể như sau: