Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản Khóa 2 (25-06-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản Khóa 2 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, ngoại kiểm) năm 2022 (03-06-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, ngoại kiểm)” năm 2022 (Mã khóa học: KTY208), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2022 (08-02-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2022 như sau:

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phòng virus Corona (07-02-2020)

Thông báo về cách thức nộp học phí tại Trung tâm (01-03-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về cách thức nộp học phí như sau:

Đăng ký kiểm tra hoặc xét công nhận về phiên dịch (15-08-2017)

Mẫu biểu đào tạo (21-07-2017)

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Lịch tuần HPEC (01-06-2017)

Lịch Trung tâm

Biểu mẫu Tuyển sinh (19-08-2016)

Mẫu đơn xin học - Hpec (23-08-2011)

Mẫu đơn xin học của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội