Tin tức

Đăng ký hội thảo (27-04-2018)

BIỂU MẪU, QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH (16-04-2018)

Biểu mẫu, quy định tài chính đối với học viên tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội:

Thông báo về cách thức nộp học phí tại Trung tâm (01-03-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về cách thức nộp học phí như sau:

Đăng ký kiểm tra hoặc xét công nhận về phiên dịch (15-08-2017)

Đăng ký khóa học tại Trung tâm (15-08-2017)

Mẫu biểu đào tạo (21-07-2017)

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Giới thiệu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (14-07-2017)

Lịch tuần HPEC (01-06-2017)

Lịch Trung tâm

Danh sách thi lớp "Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 2 (13-04-2017)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lịch thi

MẪU VĂN BẢN - HPEC (28-12-2016)

Tải các mẫu biểu của trung tâm theo các link dưới đây