Tuyển sinh

Đăng ký kiểm tra hoặc xét công nhận về phiên dịch (15-08-2017)

Mẫu biểu đào tạo (21-07-2017)

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Lịch tuần HPEC (01-06-2017)

Lịch Trung tâm

Biểu mẫu Tuyển sinh (19-08-2016)

Mẫu đơn xin học - Hpec (23-08-2011)

Mẫu đơn xin học của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội